Formandens beretning 2019

v. David Adrian Pedersen

Tak for ordet Steffen.

2 år er gået siden vi sidste generalforsamling og utroligt meget er sket i De Anbragtes Vilkår. Vi besluttede i 2017, at noget radikalt skulle ske med foreningens udvikling. Både for at imødekomme den stigende efterspørgsel vi så, for at forløse det potentiale der var og for at leve op til den aktør vi havde besat os som i feltet siden 2013 hvor foreningen blev stiftet. 

Vi blev enige om ved sidste generalforsamling, at det var en interesseorganisation for anbragte børn og unge, DAV skulle fokusere på at udvikle.

Her så vi nogle udviklingsområder vi skulle fokusere på i årene der kom. Som vi i dag er kommet rigtig langt med. 

 • Vi manglede i 2017 legitimitet, til at kunne tale på vegne af hele gruppens interesser – vi havde få medlemmer og for lille vidensindsamling til at kunne tale på gruppens vegne. 
 • Vi var en lille forening der fungerede på frivillig arbejdskraft, med en lille bestyrelse, hvilket ydede begrænset arbejdskraft og gjorde vores aktiviteters levedygtighed sårbar 
 • Vores konceptuelle fundament var ikke færdiggjort, og vores økonomiske model var ikke bæredygtig

Det gav vi os i kast med at løse, efter generalforsamlingen 2017

For at løfte opgaverne, blev det klart at det krævede flere ting. Vi havde brug for midler til et udviklingsforløb og vi havde brug for at udvikle bestyrelsens kompetencer, så foreningen rummede de rette erfaringer til at opbygge en professionel organisation. 

Midler til organisationsudviklingsprojekt

Vi søgte Egmont Fonden om midler ved udgangen af 2017, og indgik i deres organisationsudviklingsprogram, Spireprogrammet. De godkendte vores ansøgning på 150.000 kr. 

Så var midlerne hjemme, herefter manglede vi en udvikling af bestyrelsens kompetencer. 

Udvikling af bestyrelsen

En udfordring for DAV var indtil da, at vi var en relativ skrøbelig organisation med en lille bestyrelse og en lille medlemsskare. Det har vi brugt fase 1 på at styrke. Således har DAV nu en stærk etableret bestyrelse med erfarne og dygtige folk, erfarne fra andre NGO’er i civilsamfundet. 

I bestyrelsen sidder i dag:

Med den nyudviklede bestyrelse i begyndelsen af 2018, satte vi i gang med at udvikle foreningens koncept på ny.  

I løbet af processen er der blevet afholdt 5 bestyrelsesseminarer, hvoraf 2 af dem er blevet faciliteret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Disse har både haft til formål at arbejde med fremtidens DAV, men har også etableret en samarbejdsform i den nye bestyrelse og skabt et rum af tillid og respekt, hvor vi sammen kan udvikle og kvalificere DAV fremadrettet. 

DAV’s konsulent fra CFSA, Torsten, siger om bestyrelsens udvikling:
”Bestyrelsen er sammensat af fagprofessionelle og personer med brugerbaggrund. Gennem 1. fase af spireprogrammet har bestyrelsen udviklet et godt samarbejde med forståelse og respekt for hinandens styrker. Dette er kommet til udtryk i en god åben dialog med fokus på DAV’s strategi, men ligeledes plads og rum til at tale om det som kan være svært. Det er derfor min vurdering at bestyrelsen er blevet væsentlig styrket gennem 1. fase.”

Vi satte således fra i 2018 med nye fundingsmidler og en udviklet bestyrelse, og gik i gang med et intensivt udviklingsforløb over de næste mange måneder af foreningens koncept. Der var også enighed blandt den nye bestyrelse, om at det var en interesseorganisation der var behov for, og som De Anbragtes Vilkår skulle udvikle sig i retning af.

Nyt koncept for De Anbragtes Vilkår (fase 1)

Hvem?

Vores målgruppe er både nuværende og tidligere anbragte. Det er dem vi skal repræsentere og engagere. Det er deres stemmer, erfaringer og ønsker vi skal have indsamlet og have til at udvikle praksis. 

Hvad er DAV i dag?

Med ambitionen om at være en socialpolitisk brugerorganisation, fravælger DAV i første omgang at være en interventionsbåret organisation; interventioner skal her forstås som fx lektiecafeer og mentorprogrammer. 

DAV skal have fokus på at indsamle og afdække de nuværende og tidligere anbragtes stemmer og sikre, at den stemme bringes de rette steder hen, så udviklingen fremover bliver vidensorienteret og oplyst fra målgruppens perspektiv. Det er vigtigt at understrege, at DAV skal stå på skuldrene af den erfaringsbaserede viden, dvs. de anbragtes tanker, erfaringer og perspektiver og altså ikke udtømmende kortlægninger af forskning på feltet.

Hvad vil vi?

Vision:
Det er foreningens vision at være medskabere af et samfund hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale, mens deres livslange læring og livsduelighed fremmes

Mission:
Foreningen er etableret for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte børn og unge i Danmark. 

Hvordan?

DAVs fornemste opgave bliver, at skabe et vidensloop imellem de nuværende og tidligere anbragte og selve anbringelsessystemet. Konkret indebærer det at skabe en ny systematik for indsamling af de anbragtes egne erfaringer og oplevelser og herefter distribuere den viden til praksis-, policy- og folkeniveau sådan, at de anbragtes stemme kan blive en del af fundamentet for at styrke fremtidens anbringelsesområde og give nuværende anbragte børn og unge øget indflydelse på eget liv.

Den viden vi indsamler skal vi have kommunikeret ud og have til at arbejde i feltet af forskellige aktører, hvor den skal skabe forandring til de anbragte og tidligere anbragtes interesse. Det skal både være hos:

 • Politikere (Christiansborg)
 • Presse både lokal og landsdækkende
 • Ledelsesorganisationer såsom KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen
 • Faglige organisationer som Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, BUPL mv.

Kommunikation

Kernen i DAVs arbejde bliver ’kortlægning og indsamling af viden om det at være anbragt’. Der skal skabes en systematik for både indsamling og bearbejdning af de anbragtes stemmer. Kortlægningen og indsamlingen ville skulle bygges op omkring afholdelsen af Topmøderfor nuværende og tidligere anbragte. Topmødekonceptet er et vigtigt element i DAV´ fremadrettede arbejde, og noget der skal udarbejdes et solidt og genkendeligt koncept for. Topmøderne kan for nuværende anbragte suppleres med opsøgende arbejde fx hos ungeråd mv. ude i praksis. Derudover skal der findes en vej til kommunikation med de anbragte, som ikke selv har ressourcertil at opsøge DAV. Her er planen at indgå samarbejde med organisationer, som allerede har etableret tillid og kontakt til gruppen, hvormed de kan facilitere mødet. DAV har allerede i fase 1 været i dialog med Kirkens Korshær og forventer derudover at række ud til gadeplansmedarbejdere i de store kommuner. Endelig skal der afsøges muligheder for alternative digitale kommunikationskanaler. Den viden skal herefterkommunikeresad 2 veje: 

 • Ekstern kommunikation’,som handler om at bruge målgruppens viden til at lave en forandring af indsatspraksis. Den viden, målgruppen bidrager med, skal bearbejdes og sætte forståeligt op. Den skal kommunikeres til de aktører, 
  • som arbejder med praksis og som vi skal hjælpe til at forstå og skabe en oplyst praksis. 
  • til det politiske niveau og til pressen hvorigennem vi kan påvirke hele Danmarks opfattelse af det at være anbragt
 • ’Intern kommunikation’, DAV kan kun eksistere, hvis vi hele tiden lader os informere af målgruppen. Derfor er der en stor opgave i at ’facilitere møder med målgruppen’.Møderne skal samtidig styrke deltagerne i nye fællesskaber og give dem en oplevelse af empowerment. For at sikre at aktiviteterne både respekterer målgruppen og kontinuerligt er attraktive at deltage i, skal de også give noget tilbage. Det kan fx være viden om rettigheder og muligheder samt vidensudveksling med hinanden. Det vil også være med til at styrke de anbragtes livsduelighed. De interne og eksterne begivenheder er altså gensidigt afhængige.

DAV´s samlede opgave er illustreret i nedenstående model (Se bilag W for en udbygget version):

Topmøde

Vi testede kerneaktiviteten af april 2019, hvor vi var i Århus og i Køge for at indsamle erfaringer. 

Inviteret over to facebookbegivenheder, mødte i alt 44 tidligere anbragte op til to topmøder arrangeret af De Anbragtes Vilkår. 25 tidligere anbragte til topmøde i Køge og 19 til topmøde i Århus. Ud af de i alt 44 deltagende, modtog mindst en deltager efterværn da topmødet fandt sted. 

Aldersspredningen var stor på begge topmøder, med en samlet spredning mellem 19-78 år. Således en samlet gennemsnitsalder for begge topmøder på 31,5 år. Heraf var det ca. 1/5 del af deltagerene der var over 31 år, mens de restende deltagere fordelte sig i en aldersspredning i 20’erne. 

Bevilling fra Egmont på 1.1 mil. 

Efter fase 1, i efteråret 2018, skrev vi en ny ansøgning og søgte Egmontfonden om midler til at afprøve det skitserede koncept. Ansøgningen fik vi igennem og forsatte i deres spireprogram, med en bevilling på 1,1 mil. til at teste det nye koncept af. 

Etablering af sekretariat 

For at løse opgaven at administrere konceptet, skal der en fuldtidsansættelse til at håndtere administrationen. Det er her besluttet, at den skal besættes af Inger Winther Johansen, som i dag sidder i bestyrelsen, men som udtræder ved sin ansættelse pr. 1/8. Inger skal være DAV’s sekretariatsleder, som indebærer at koordinere den daglige administration og etablere vores koncept.

Aftalen med Egmontfonden er bindende

Denne ansøgning og projektramme har vi forpligtet os på med Egmont Fonden. Vi har lovet dem at for de midler de har bevilliget os, skal vi levere meget specifikke beskrevne produkt, som vi har beskrevet i ansøgninge. Dvs. at hvis ikke vi kan godkende strategien og budgettet i dag, skal vi aflevere pengene tilbage til Egmont Fonden, og dermed muligheden at nedsætte et fultids sekretariat samt etablere aktiviteterne i projektet. 

2019 er kommet godt fra start                           

Projektets skrider frem. Aktiviteterne koordineres af Inger og tidsplanen overholdes. 

Den daglige arbejdsgruppe 

2019 er startet og Inger og David er begyndt arbejdet på fase 2 projektet. Hertil har vi suppleret arbejdsstyrken med 2 frivillige studentermedhjælpere, Didde og Nathalie. 

Etablering af Advisory Board

Der er etableret et advisory board med 17 skarpsindige tidligere anbragte. Der er en stærk energi i boardet med meget aktive drøftelser under de indtil videre 2 møder. Boardet kommer med fine nuancer og helt nødvendige indspark til De Anbragtes Vilkårs udvikling.

Ny identitet 

I samarbejde med Egmont Fonden, er vi blevet tilbudt en ny identitet af det grafiske designbureauEssensen, som tidligere har arbejdet med Lær for Livet og Egmont Fonden. Vi har haft første møde med direktøren og en rigtig godt samarbejde og kemi synes etableret. 

Advisory Boardet har været brugt til at sætte ord på, hvilke værdier de mener den nye identitet skal repræsentere, de nævnte bl.a. følgende:

 • Det skal være noget man kan spejle sig i
 • Det må ikke være trist
 • Det må ikke være klovnet/børnet
 • Signalere at vi er en robust forening og ikke gruppen ovre i hjørnet
 • En forening for anbragte med anbragte
 • Signalere et tilhørsforhold

Værdier:

 • Stolthed
 • Power
 • Kraftfuldt
 • Omfavnende
 • Inkluderende
 • Fællesskab
 • Empowerment
 • Ligeværdighed
 • Bæredygtighed
 • Potentiale

DAV’s nye adresse

DAV har fået sine egne kontorlokaler, på Hejrevej 43, som naboer til Lær For Livet i Psykiatrifondens lokaler. 

Tak!

Alt dette er sket, på bare et foreningsår. Det har kun kunne lade sig gøre fordi vi har så sammensat og egegeret et stærkt hold, af forskellige erfarne bestyrelsesmedlemmer fra forskellige vidensområder i bestyrelsen. 

Tak til bestyrelsen, for at gå engageret ind i arbejdet, og stille med hver jeres individuelle og fælles vidensområde, og for at skabe en spændende dynamik i bestyrelsen.

Tak til vores studentermedhjælpere for deres frivillige arbejde, der får de daglige tandjul i DAV til at løbe rundt.  

Tak til Inger, for at lægge så meget frivillig energi i DAV som du har gjort, også under din barsel. Tak for at skabe det bedst mulige afsæt for fase to projektet, for at være ambitions på DAVS vegne, og for at være en fed kollega at arbejde sammen med. 

Tak til medlemmerne for at engagere sig i DAV, og for at møde op i dag. Det syner af demokratisk dannelse af foreningen, på ved mod at blive en rigtig medlemsorganisation. 

Jeg er bekræftet i, at vi har fat i det rigtige og at De Anbragtes Vilkår, er i gang med at skabe en platform, der kan skubbe en progressiv udvikling i gang af vilkårene for anbragte børn og unge.  

Det et et privilegie af være formand for det her projekt, der inden for kort tid, har handlet på alle de udviklings områder vi var udfordret på i 2017.

Tak for ordet.
David Adrian Pedersen, formand 

Offentlig mediekommunikation 2018

Debatindlæg 

DAV har i juni 2018 et debatindlæg i Altinget Social, under avisens igangværende debat om efterårets politiske drøftelse af anbringelsesområdet: https://www.altinget.dk/social/artikel/debat-der-er-brug-for-systematisk-feedback-paa-anbringelsesomraade?fbclid=IwAR1hA1l8rGPDI4C16zgyEjGQa13DRuZDVLHu61jkI_xCDnKeDpq2d2Gfwd0

DAV har i maj måned 2017 en kronik i Altinget Social, indenunder avisens igangværende debat om livsglæde hos anbragte: https://www.altinget.dk/social/artikel/de-anbragtes-vilkaar-vi-skal-turde-pege-anbringelsens-elefanterne-i-rummet-ud

DAV havde i Juli måned 2017 en kronik i Information, angående brugerbetalings for anbringelses negative konsekvenser. Den kan læses her

 DAV har Juni måned 2016 kronik i Dagbladet Information, som reaktion på den  mangelende undskyldning til Godhavndrenge fra regeringen, de ældre børnehjemsbørn der blev krænket under deres anbringelse i 60’erne:https://www.information.dk/debat/2016/06/ligger-paa-gulvet-koeteren

Radio 

DAV kommenterede i September måned i Radio24syv, på flertallet i Folketinget, som varsler at fjerne lovhjemlen til at kommuner kan afkræve anbragte egenbetaling for deres anbringelse:https://www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/35603519/kommunen-opkraevede-anbragt-barns-fritidslon?start=88

DAV kommenterede i September måned i DR radios nyheder, på flertallet i Folketinget, som varsler at fjerne lovhjemlen til at kommuner kan afkræve anbragte egenbetaling for deres anbringelse:https://www.dr.dk/radio/p3/p3-nyheder/p3-nyheder-2018-09-16-12-00

DAV kommenterede i maj måned 2018, i DRradio nyheder, ved 1. behandlingen af fjernelse af lovhjemlen, der giver kommuner mulighed for at kræve anbragte egenbetaling af deres anbringelse. Det kan høres her 

DAV var december måned 2017, i P1 morgen og kommentere på anbringelsens kvalificeringsmuligheder, i anledning af Egmont Rapportens udgivelse. https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2017-12-05/#!/01:01:40

Radioudsendelse i Radio 24/7, hvor DAV kommenterer på Rigsrevisionens skærpede kritik af kommunernes sagsbehandling de sidste 10 år: http://www.radio24syv.dk/programmer/reporterne/14277903/reporterne-12-08-2016-1/

Artikler

Altinget, artikel
De Anbragtes Vilkår havde en historie i Altinget i marts måned, hvor bevillingen fra Egmonts blev offentliggjort. Det blev til en fin artikel om kan læses her

Zetland, artikel
De Anbragtes vilkår havde d. 24/4-19 en artikel i Zetland, om Davids motivation til at gå ind i DAV og hvad projektet handler om og på hvilken baggrund det er etableret. Den kan læses her