Vedtægter

Netværksforeningen, børn og unge med anbringelsesbaggrund

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted
Navnet på organisationen er ”Netværksforeningen, Børn og Unge med Anbringelsesbaggrund”.

Det er en landsdækkende brugerorganisation med børn og unge med anbringelsesbaggrund som medlemmer. Foreningen blev stiftet 27. februar 2013, og har adresse i København.

§ 2 Formål
Det er foreningens vision at bidrage til, at børn og unge, der er eller har været anbragt, udvikles og trives, og at de får bedst mulige betingelser for et godt liv på egne ben – i forhold til venner, familie, sundhed, bolig, uddannelse og arbejde – og som deltagere i demokratiske processer og prægning af samfundet.

Mere konkret er det foreningens formål:

 • At bringe børn og unge med anbringelsesbaggrund sammen i et landsdækkende netværk, som giver indbyrdes støtte, læring og handlekraft og vender udfordrende opvækstvilkår til en styrke;
 • At sikre, at børn og unge får større indflydelse som en aktiv part i egne og fælles forløb;
 • At sikre dem bedre vilkår, bl.a. ved at de selv agerer talsmænd og repræsentanter – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt og præger anbringelsesområdet og samfundets tilgang.
 • At skabe nye, innovative bruger- og samarbejdsdrevne løsninger med professionelle og andre, så anbringelsesområdet udvikler sig og fornyes;
 • At indgå alternative samarbejder og åbne anbringelsesområdet op i forhold til andre samarbejdsparter i samfundet udover det offentlige, f.eks. civilsamfund, erhvervsliv, offentlighed i Danmark og samarbejder med nordiske, europæiske og internationale parter, bl.a. brugeraktører og -organisationer.

Formålet nås bl.a. ved:

 • at der etableres lokale og regionale netværk for medlemmer og børn og unge med anbringelsesbaggrund;
 • at den indbyrdes samhøringhed i de etablerede netværk udvikles og understøttes;
 • at medlemmerne tilbydes særlige aktiviteter og tilbud, bl.a. arrangementer, workshops og events, der er lærende, sjove og fremmende for de sociale bånd. Aktiviteter og tilbud er udviklet og udmøntet sammen med medlemmerne;
 • at foreningen og foreningens børn og unge indgår i bred dialog og samarbejde med politikere og embedsmænd, fagprofessionelle, erhvervsliv og andre mulige samarbejdsparter og partnerskaber med det sigte at udvikle nye tilbud og løsninger i fællesskab;
 • at viden og erfaringer fra ind- og udland, der understøtter formålet, indsamles og spredes via netværk, materialer, undervisning, konsulentarbejde, oplæg og film, etc., herunder også viden om muligheder og rettigheder mv.

§ 3 Uafhængighed
Foreningen er selvstændig, partipolitisk neutral, uafhængig af offentlige myndigheder og arbejder almennyttigt, idébaseret og oplysende på non-profit basis. Foreningen kan indgå som medlem af andre foreninger og organisationer, hvis det fremmer formålet.

§ 4 Medlemskab

Stk 1 Man kan blive ordinært medlem af foreningen, hvis man er over 12 år og anbragt, hvis der er tale om, at man skal anbringes, og hvis man har været anbragt og er under 35 år.

Stk 2 Det år et medlem fylder 36 år, overgår medlemmet til at være støtte-medlem.

Stk 3 Enkeltpersoner, plejefamilier, institutioner, virksomheder og andre, der støtter foreningens formål og aktiviteter, kan blive støttemedlem eller sponsormedlem. Dette omfatter en optagelse i foreningen uden medlemsrettigheder.

Stk 4 Hvis et medlem arbejder imod foreningsformålet, kan bestyrelsen vælge eksklusion af vedkommende. Efterfølgende kan medlemmet ønske beslutningen efterprøvet på den kommende generalforsamling.

§ 5 Kontingent

Stk 1 Generalforsamlingen fastsætter organisationens kontingentniveau, men kan tildele bestyrelsen mandat hertil om nødvendigt.

Stk 2 Foreningen opkræver et mindre kontingent for ordinære medlemmer. Beløbets afhænger af, om der er tale om et barn, en ung eller en voksen.

Stk 3 Prisen for et medlemskab – ordinært eller som støtte- eller sponsor-medlem – kan variere, bl.a. efter ønske, deltagelse og økonomi.

§ 6 Deltagelse i foreningens aktiviteter
Foreningen er åben for alle børn og unge med anbringelsesbaggrund og er bredt samarbejdende. Samtidig vil der være aktiviteter og tilbud forbeholdt foreningens medlemmer.

§ 7 Bestyrelse

Stk 1 Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed i mellem generalforsamlingerne.

Stk 2 Bestyrelsen består som udgangspunkt af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. I nødstilfælde kan fungere bestyrelsen med kun 3 personer indtil først kommende generalforsamling

Stk 3 Foreningens ordinære medlemmer udpeger 1-3  bestyrelsesmedlemmer.

Stk 5. Bestyrelsen kan løbende supplere  med medlemssuppleanter og udpege 2-4 eksterne repræsentanter med forskellig faglig baggrund af relevans for foreningen. Det tilstræbes, at bestyrelsen sektor- og kompetencemæssigt dækker bredt.

Stk 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk 7 For at opnå kontinuerlighed og stabil bestyrelsesudvikling tilstræbes så vidt muligt, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i hhv. lige og ulige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk 8 To medlemssuppleanter vælges ved generalforsamlingen til bestyrelsen, helst flere. Det skal så vidt muligt være fra forskellige landsdele og med forskellig anbringelsesbaggrund. I fald man ikke er enige om andre faglige, regionale eller praktiske kriterier, vælges den med flest stemmer som første suppleant, den anden som anden suppleant osvStopper en medlems-repræsentant før tid, indtræder første suppleant i bestyrelsen. Det tilstræbes, at suppleanter dækker bredt, hvad angår region, sektor og erfaring.

Stk 9 Det er bestyrelsens opgave at sikre foreningens formål opnås i en sund, dynamisk udvikling; at organisationen opbygges, at medlemmernes deltagelse og fortaleri udvikles, også i bestyrelsen samt at budget holdes, og at økonomi udvikles bæredygtigt. Det er også bestyrelsens opgave at tilføre foreningen ekstra værdi og skabe synergi i kraft deres forskellige baggrund, kompetencer og netværk.

Stk 10 Bestyrelsen kan ansætte og afskedige medarbejdere i foreningen.  Leder og medarbejder kan udpeges til bestyrelsen, men skal i forhold til ansættelse og afskedigelse opfylde almindelige regler for habilitet.

Stk 11 Bestyrelsen fastlægger forretningsorden og mødefrekvens. Der afholdes minimum 3 bestyrelses-møder pr. år.  Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst en uges varsel.

Stk 12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan tildele formandskabet tegningsret for foreningen, og definere rammerne herfor. Der tages som minimum beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, som efterfølgende godkendes på næste bestyrelsesmøde.

§ 8 Generalforsamling

stk 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvad angår prioriteringen af det kommende års aktiviteter inden for de økonomiske rammer og forpligtelser, som foreningens bestyrelse efterstræber.

Stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i starten af året, senest inden udgangen af april.

Stk 3 Indkaldelse finder sted med mindst 4 ugers varsel. Alle foreningens medlemmer inviteres til generalforsamlingen – både ordinære medlemmer og andre medlemmer.

Stk 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Vedtagelse af strategi og planer for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Vedtagelse af næste års budget
 8. Valg af medlemmer til bestyrelse
 9. Eventuelt

Stk 5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. De udsendes til medlemmer sammen med dagsordenen mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Stk 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Stk 7 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3-flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. I foreningens første 4 år kan vedtægtsændringer kun gennemføres, hvis der er enighed herom i bestyrelsen.

Stk 8 Kun ordinære medlemmer er stemmeberettigede og og ordinære medlemmer er valgbare, når medlemmer skal udpege bestyrelses-medlemmer fra foreningen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter beslutning med almindeligt flertal. Stk 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 6 ugers varsel efter beslutningen i bestyrelsen eller modtagelsen af kravet fra medlemmerne.

Stk 3 Indkaldelsen finder sted med angivelse af dagsorden.

Stk 4 På ekstraordinær generalforsamling behandles kun forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden.

Stk 5 Samme regler gælder her som for ordinær generalforsamling, vedr. stemmeret, taleret, beslutning.

Stk 6 Bestyrelsen skal Indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det.

§ 10 Midlerne til foreningens drift og ansvarsforhold
Foreningens aktiviteter finansieres af indsamlinger, støttemedlemsskab, gaver, bidrag fra virksomheder, støtte fra puljer til særlige aktiviteter og et ubetydeligt medlemskontingent. Der hæftes alene med foreningens formue.

§ 11 Ansættelse af sekretariat
Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef, der varetager den daglige ledelse af foreningens arbejde ud fra generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinjer. Sekretariatets ledelse deltager i bestyrelsens møder.

§12 Regnskab og revision

Stk 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2 Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk 3 Revision foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, valgt af bestyrelsen.

Stk 4 Foreningen tegnes udadtil af to personer i forening, som vælges fra følgende kreds: formand, næstformand, et særligt udpeget bestyrelsesmedlem og sekretariatschef.

Stk 5 Bestyrelsen kan uddele prokura til sekretariatschefen til håndtering af den daglige organisationsdrift.

§ 13 Ændringer af vedtægter

Stk 1 Ændringer af foreningens vedtægter besluttes af generalforsamlingen eller af en ekstraordinær generalforsamling.

Stk 2 Forslag til ændringer skal fremgå af en dagsorden, og udsendes til medlemmerne 4 uger før generalforsamling.

Stk 3 Vedtagelse af ændringsforslag kræver 2/3-flertal af de fremmødte.

Stk 4 Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 14 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun besluttes ved ordinær generalforsamling. Forslag herom skal fremgå af en dagsorden, der skal udsendes til medlemmerne senest otte uger før generalforsamling. Beslutning om opløsning af foreningen kræver 2/3-flertal på hver af to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der gennemføres med mindst 8 ugers mellemrum. Bestyrelsen er ansvarlig for indenfor 14 dage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 15 Formuens anvendelse
Ved opløsning af foreningen skal evt. formue anvendes til aktivitet eller andet efter foreningens formål. Dette besluttes på en generalforsamling.

§ 16 Ikrafttrædelse
Vedtægterne træder i kraft straks ved deres vedtagelse.