Bestyrelsen

Bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår

Her kan du møde medlemmerne i De Anbragtes Vilkårs bestyrelse.

Flertallet af bestyrelsen har anbringelsesbaggrund, for at sikre at indbringelseserfaringerne er fundamentet af foreningens arbejde. Vi har dog også bestyrelsesmedlemmer, som ikke har været anbragt, da vi også ønsker en bred vifte af kompetencer og erfaringer repræsenteret i bestyrelsesarbejdet.

Er du nysgerrig på foreningens fremgangsmåder kan du læse De Anbragtes Vilkårs vedtægter her.

Du kan læse referatet fra seneste generalforsamling, der blev afholdt 23. april 2022, her.

 

David Adrian Pedersen
formand

Indtrådt i bestyrelsen: 2016

Baggrund:

Jeg boede skiftevis på forskellige spædbørnehjem, aflastningsfamilier og hjemme, til jeg blev anbragt permanent som 7 årig. Til akutinstitution, døgninstitution, opholdssted og efterfølgende efterværn til jeg fyldte 23.

Faglige kompetencer:

Jeg er uddannet ambulancereder, men læser psykologi på Københavns Universitet mens jeg arbejder i DAV. Jeg bruger en masse af den viden jeg opnår fra mit studie til skabe en referenceramme at se ned over anbragtes børn og unges vilkår med. Det har været rigtig hjælpsomt til at skabe foreningens indledende faglige forståelse og sprog ind i vores arbejde, samt se hvor de største kampe og udfordringer ligger, i de betingelser børn- og ungeliv møder i anbringelse.

Mærkesager:

 • Bedre adgang til fællesskaber udenfor anbringelsen, der giver mulighed for at udvikle sig andre steder og skaber netværk.
 • Revidering af handleplanen; opmærksomheden bør flyttes hen på at skabe bedre betingelser for børn og unge og ikke være et snævert og forsimplet fokus på udfordringer hos barnet.
 • En paradigmeændring og nyorientering, således at et anbringelseshjem ikke anskues som et behandlingshjem. Anbragte børn har brug for et hjem som almen referenceramme i sin opvækst, ikke en behandlingsreferenceramme..

Leika Fuglsang
næstformand

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Fra jeg var 10 mdr. til 8 år boede jeg i 8 pleje-/aflastningsfamilier. Derefter boede jeg 5 mdr. på et akutbørnehjem, indtil der blev plads på et behandlingshjem. Fra jeg var 9 til 18 år boede jeg på et behandlingshjem. Jeg har også haft 5 år i efterværn (18-23)

Faglige kompetencer: Jeg er uddannet pædagog og arbejder også som det på en skole.
Jeg har en del erfaring med kommunikation, vidensdeling og oplæg (af egne erfaringer).

Mærkesager:

 • Overgangen fra barn/ungdom til voksenlivet – Efterværn!
 • At få anbragte børn og unge (/voksne) til at lykkes skole- og uddannelsessystemet
 • Pædagogisk kærlighed, og udvikling heraf – Hvordan man er professionel primæromsorgsperson. (Opgør med det 3. P’er – professionel, personlig og privat)

Fransiska Mannerup

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Jeg boede kort på institution som toårig. Fra jeg var 2 til 15, boede jeg i 6 forskellige plejefamilier. Hvorefter jeg flyttede på Herlufsholm Kostskole. Efter mit kostskoleforløb fik jeg efterværn, til jeg var 22.

Faglige kompetencer:

Jeg har en bachelor i Kommunikation og Socialvidenskab fra RUC, og har tidligere haft studiejob hos Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge.

Jeg har deltaget i forskellige forskningsprojekter herunder Vibaso, som omhandler myndighedssamtaler mellem sagsbehandler og barn/ung. Jeg er gæsteforelæser på professionshøjskolerne for netop at optimere myndighedssamtalen og socialrådgiveruddanelsen.

Mærkesager:

 • Optimering af børneinddragelse.
 • Optimering af socialrådgiveruddannelsen.
 • Opgør med stigmatiseringen omkring anbragte.

Charlotte Vindeløv

Indtrådt i bestyrelsen: 2021

Baggrund:

Jeg blev anbragt på døgninstitution som 10årig og herefter i plejefamilie, hvor jeg boede til jeg var 18.

Faglige kompetencer:

Jeg er uddannet socialrådgiver, hvor jeg har arbejdet indenfor børne-familieområdet. I dag har jeg et job som skole- og dagtilbuds-socialrådgiver, hvor jeg arbejder med tidlig forebyggelse.

Derudover sidder jeg i bestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening, og har tidligere været faggruppe-formand for faggruppen af skole- og dagtilbuds-socialrådgivere, hvilket har givet erfaring i at drive en mindre forening af medlemmer til fælles arrangementer. Jeg sidder desuden med i en række socialpolitiske udvalg, hvorfor jeg har et bredt netværk.

Mærkesager:

 • Sikring af at børn og unge tages alvorligt og høres, herunder at kunne se balancen
 • Overgang til voksenlivet – at efterværn bliver en ret
 • Styrket relation mellem barn og sagsbehandler ved tættere og oftere kontakt
 • Styrket inddragelse af alle stemmer fra tidligere anbragte – også dem, som i dag har et udfordrende voksenliv – i DAVs arbejde

Steffen Fjordside

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggryund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Jeg er ansat som chef for Udvikling og fondssamarbejde i Børns Vilkår og har tidligere være ansat en forskellige NGO’er (SUMH, Røde Kors og Red Barnet). Derudover har jeg også et par fondsansættelser bag mig (Egmont Fonden og Elsass Fonden). Jeg har således bred erfaring med mange af de ting der fylder i De Anbragtes Vilkår: ledelse, organisationsudvikling, strategiarbejde, fondssamarbejde, frivillighed og endelig har jeg et samfundsmæssigt perspektiv på anbringelsesområdet, som gør mig i stand til at forstå den kontekst DAV virker inden for.

Mærkesager:

 • Fremtidsudsigterne for børn og unge, som er eller har været anbragte skal ikke adskiller sig negativt fra fremtidsudsigterne for børn og unge uden anbringelsesbaggrund.
 • Hvis det vurderes, at et barns biologiske forældre ikke er der rette sted for at barn at vokse op, så er det en samfundsmæssig forpligtigelse, at det nye sted barnet skal vokse op bliver det rette sted.
 • Mere fokus på inddragelse af anbragte børn i de beslutninger der træffes i deres liv.

Ditte Specht

Indtrådt i bestyrelsen: 2020

Baggrund:

Jeg er tidligere anbragt og har boet på 7 forskellige steder over 11 år, herunder både akut, døgninstitution og familiepleje.

Faglige kompetencer:

Udannet i Mellemøst- og migrationsstudier (2018), ansat som projektleder i Danners videnscenter, hvor jeg primært arbejder med udvikling og drift af Danners internationale engagement.

Mærkesager:

 • Alle anbragte børn & unge i Danmark skal vide, hvilke(n) voksen, der er en tryghedsperson og hvor de kan søge hjælp
 • Alle anbragte børn & unge i Danmark skal kende til egne rettigheder – og vide, hvor de kan søge hen, hvis disse ikke overholdes
 • Barnets tarv og perspektiv frem for alt
 • Civilsamfundet som stærk aktør – de anbragtes stemme!

Jeanette Hangaard Thielfoldt

Indtrådt i bestyrelsen: 2022

Baggrund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Jeg er i dag COO i en succesfuld virksomhed, som har et meget stort engagement omkring udsatte, vi beskæftiger p.t. ca. 20% udsatte ud af 75 ansatte i alt.
Jeg er uddannede inden for økonomi og har i mange år arbejdet med strategi, ledelse, økonomi herunder i bestyrelser både i små og store, danske og internationale virksomheder. Forretningsudvikling ligger mit hjerte nær og hvor rummeligheden for andre mennesker er et ”must”. Jeg har stor erfaring med generel ledelse, økonomi, forretningsudvikling, administration, ”compliance” og HR igennem mit over 30 år i erhvervslivet.
I mit virke som partner og medstifter af den Sociale Kapitalfond Invest i var mit professionelle liv fokuseret på at løfte såvel virksomhedens resultater og dyrke potentialet i det enkle menneske. Jeg vil bidrage til fællesskabet – og gøre en reel forskel på både individ- og samfundsplan.

Mærkesager:

 • Alle skal have en god opvækst
 • Anbringelsesområdet skal også have fokus på (veje til) beskæftigelse og arbejdsfællesskaber gennem fritidsjob, uddannelse og fast job
 • Sætte mit netværk til rådighed for helt konkret at etablere arbejdspladser for anbragte unge også i deres efterværn
 • Fordi jeg kan bidrage til DAVs økonomiske udvikling og strategi ift. Finansiering, herunder indtægtsdækket virksomhed, fundraising etc.
 • Lære af tidligere anbragtes historie. Jeg ser potentiale i et menneske og ikke begrænsningen!

Dorthe Bukdahl

Indtrådt i bestyrelsen: 2022

Baggrund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Leder af Copenhagen Dome, som er en socialøkonomisk rådgivningsvirksomhed, der samarbejder med sociale organisationer og kommuner om udvikling af sociale indsatser og om samarbejde på tværs af kommune, civilsamfund og virksomheder. Tidligere i 7 år været kontorchef i et stabskontor i Københavns Kommunes Socialforvaltning og før det, analysechef i Kommunernes Landsforening. Forfatter til bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”, med anbefalinger til udviklingen af velfærdssamfundet.

Mærkesager:

 • Implementering af DAV’s anbefalinger i kommuner, plejefamilier og på opholdssteder – gennem samarbejde og partnerskabstænkning
 • Faglig udvikling af anbringelsesområdet – i en ligeværdig dialog mellem anbragte børn og unge, forskere og fagprofessionelle.
 • Brobygning til fællesskaber – så flere anbragte børn og unge bliver en del af samfundets almindelige fællesskaber – det faglige og sociale fællesskab i skolen, fællesskaber i foreningslivet, og arbejdsfællesskaber gennem fritidsjob.

Kathrine Iversen

Indtrådt i bestyrelsen: 2022

Baggrund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Uddannet cand.scient.pol (2012). Chefanalytiker hos VIVE i afdelingen Børn og Uddannelse med udsatte børn og unge og herunder anbragte børn og unge samt efterværn som primære forskningsområde. Særlige kompetencer inden for analyser, evalueringer og udvikling af sociale indsatser.

Mærkesager:

 • At ingen anbragte børn står alene som 18-årige
 • At tiltag på området baseres på solid viden og altid medtænker de anbragtes perspektiv
 • At anbragte børn og unge sikres en stabil skolegang