Vedtægter

De Anbragtes Vilkårs arbejder for at styrke anbringelsesområdet i Danmark. Du kan læse vores vedtægter herunder.

Du kan også hente vedtægterne som pdf ved at klikke her.

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted

​Navnet på organisationen er ”De Anbragtes Vilkår”. Det er en landsdækkende interesseorganisation med børn, unge og voksne med anbringelsesbaggrund som medlemmer. Foreningen blev stiftet 27. februar 2013, og har adresse i København.

§ 2 Formål

Foreningen er etableret for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte børn og unge i Danmark. Det er foreningens vision at være medskabere af et samfund hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

§ 3 Uafhængighed

Foreningen er selvstændig, partipolitisk neutral, uafhængig af offentlige myndigheder og arbejder almennyttigt, idébaseret og oplysende på non-profitbasis. Foreningen kan indgå som medlem af andre foreninger og organisationer, hvis det fremmer formålet.

​§ 4 Medlemskab

Stk. 1. Som ordinære medlemmer optages personer, der er eller har været anbragt og som tilslutter sig foreningens formål. Personer, som ikke opfylder betingelserne for at blive ordinært medlem, kan optages som støttemedlemmer, hvis de tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2. Som støttemedlemmer optages personer, der støtter op om foreningens formål og aktiviteter. Disse optages uden stemmeret ved landsmødet, dog er støttemedlemmer valgbare til poster i foreningen.

Stk. 3. Som organisationsmedlem kan optages organisationer, institutioner, virksomheder eller lignende, som støtter op om foreningens formål. Disse optages uden medlemsrettigheder.

​§5 Eksklusion

Stk. 1. Intet medlem eller støttemedlem kan ekskluderes uden at De Anbragtes Vilkårs landsmøde eller bestyrelse har besluttet det.

Stk. 2. Bliver eksklusionen behandlet af bestyrelsen, træder den i kraft straks ved

beslutningen på bestyrelsesmødet. Eksklusionen kan efterfølgende efterprøves af landsmødet.

Stk. 3. Eksklusion kan ske såfremt et medlem:

 • Ikke tilslutter sig foreningens formål
 • Ikke efterlever foreningens love
 • Groft skader foreningens omdømme og virke

§ 6 Kontingent

Stk. 1. Landsmødet fastsætter organisationens kontingentniveau, men kan tildele bestyrelsen mandat hertil om nødvendigt.

Stk. 2. Foreningen opkræver et kontingent for ordinære medlemmer såvel som støttemedlemmer. Beløbets størrelse afhænger af medlemmets ønske ud fra på forhånd opstillede valgmuligheder.

 § 7 Landsmødet

Stk. 1. Landsmødet er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til landsmødet med mindst otte ugers varsel og fremsender dagsorden til landsmødet med mindst fire ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Landsmødet kan i særlige tilfælde afholdes elektronisk.

Stk. 4. Mødeberettigede på landsmødet er alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og senest ugedagen forinden landsmødet har betalt forfaldent kontingent.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret til landsmødet.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max 2 per mødedeltager.

Personvalg foretages blandt ordinære medlemmer og støttemedlemmer.

Stk. 5. Dagsorden for det ordinære landsmøde:

 1. Godkendelse af dagsorden samt landsmødets gyldighed
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent(er)
 4. Valg af mindst 3 stemmetællere
 5. Godkendelse af forretningsorden for landsmødet
 6. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 7. Forelæggelse af årsregnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Vedtagelse af næste års budget
 10. Vedtagelse af strategi
  1. Politisk program (på lige år)
  2. Organisatorisk program (på ulige år)
 11. Valg af medlemmer til bestyrelse:
  1. Formand for en toårig periode på lige år
  2. Næstformand for en toårig periode på ulige år
  3. 7 almindelige bestyrelsesmedlemmer for to år. De vælges på følgende måde:
   1. 2 medlemmer vælges blandt ordinære medlemmer på lige år, 1 vælges
    blandt ordinære medlemmer på ulige år
   2. 2 medlemmer vælges blandt støttemedlemmer på lige år, 2 vælges blandt
    støttemedlemmer på ulige år
   3. 1. – 2.- og 3. suppleanter vælges for ét år
   4. Valg af medlemsrepræsentant med anbringelsesbaggrund til personsager
    for et år, samt valg af suppleant med anbringelsesbaggrund til
    personsagsudvalget, ligeledes for et år
 12. Fastsættelse af kontingentsatser
 13. Behandling af vedtægtsændringsforslag
 14. Vedtagelse af landsmøderesolution
 15. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til behandling på landsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før landsmødet. De udsendes til medlemmer sammen med dagsordenen mindst to uger før landsmødet.

Stk. 7. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer og beslutninger
om foreningens opløsning jf. § 12 og §13, kræver dog 2/3-flertal blandt de
tilstedeværende stemmeberettigede.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Der kan også stemmes elektronisk, hvis dette er aftalt ved landsmødets start.

Ved personvalg med flere kandidater end der skal vælges benyttes skriftlig afstemning.

Stk. 8. Bestyrelsen vælges af ordinære medlemmer med anbringelsesbaggrund samt støttemedlemmer jf. §7 stk. 5 pkt.12-15. For at sikre foreningens formål skal et flertal af medlemmer i bestyrelsen have anbringelsesbaggrund, herunder skal formanden og næstformanden skal have anbringelsesbaggrund.

Stk. 9. Ethvert medlem kan opstille til poster i foreningen, såfremt de lever op til kravene i §7, stk. 8 og ikke har skyldigt kontingent ved landsmødets start.

Opstillingen til de enkelte poster skal meddeles bestyrelsen skriftligt senest to uger før landsmødet.

I tilfælde af mangel på kandidater til at besætte bestyrelsesposter, godkendes kandidater blandt de fremmødte medlemmer på landsmødet.

§8 Foreningens daglige virke

Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem landsmøderne. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at foreningens formål opnås i en sund udvikling. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege rådgivere. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et konstituerende bestyrelsesmøde og uddelegerer relevante poster efter ansvarsområde.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden og mødefrekvens. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der, på vegne af bestyrelsen, træffer de nødvendige beslutninger, mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget består som minimum af formanden og næstformanden, og følger sekretariatets arbejde samt forbereder bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Arbejds- og ansvarsfordelingen mellem forretningsudvalg og sekretariatsleder, aftales via rollebeskrivelser og besluttes i bestyrelsen. Ligeledes fastsætter bestyrelsen ansvaret mellem forretningsudvalget og bestyrelsen. Dette defineres i den samlede forretningsorden for bestyrelse, forretningsudvalg og sekretariat.

Stk. 5. Bestyrelsen, inklusive formanden, består af minimum 5 og maksimum 9 bestyrelsesmedlemmer. Ved udtrædelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer indsuppleres suppleanter i den rækkefølge de er valg på landsmødet i overensstemmelse med §7. stk. 5,15. Dersom bestyrelsen, efter indsupplering af suppleanter, ikke har et beslutningsdygtigt flertal på i alt fem medlemmer jf. §7, stk. 8, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært landsmøde jf. §9.

Personer, der er i lønnet ansættelse i foreningen, kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter foreningens hjemsted. Bestyrelsen fastsætter niveauet for honorering og dækning af omkostninger for formand, næstformand og andre frivillige. Der kan herudover modtages refusion af dokumenterede opholds- og transportudgifter.

Niveauet for frikøb skal være rimeligligt og tage hensyn til foreningens størrelse og økonomi, samt være passende for de opgaver og krav, der stilles til de konkrete ansvarsområder.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens administrative leder. Den administrative leders opgave er, i samarbejde med bestyrelse og forretningsudvalg, at varetage den daglige ledelse af foreningens arbejde ud fra landsmødets og bestyrelsens retningslinjer. Foreningens administrative leder deltager i bestyrelsens møder.

Stk. 8. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller administrative leder hver for sig. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan uddelegere varetagelsen af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger til den daglige ledelse gennem instruks. Den daglige ledelse kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 9. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen, dersom beslutningerne er truffet i overensstemmelse med relevant lovgivning.

§ 9 Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af bestyrelsen efter beslutning med almindeligt flertal.

Stk. 2. Ekstraordinært landsmøde indkaldes med mindst 6 ugers varsel efter beslutningen i bestyrelsen eller modtagelsen af kravet fra medlemmerne.

Stk. 3. Indkaldelsen finder sted med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. På ekstraordinært landsmøde behandles kun forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden.

Stk. 5. Samme regler gælder her som for ordinært landsmøde, vedr. stemmeret, taleret, beslutning.

Stk. 6. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det.

§ 10 Midlerne til foreningens drift og ansvarsforhold

​Foreningens aktiviteter finansieres af fondsmidler, indsamlinger, støttemedlemsskab, gaver, bidrag fra virksomheder, støtte fra puljer til særlige aktiviteter og medlemskontingent. Der hæftes alene med foreningens formue.

​§ 11 Regnskab og Revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab skal godkendes på det ordinære landsmøde.

Stk. 3. Revision foretages af en autoriseret eller registreret revisor, valgt af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan uddele prokura til administrativ leder til håndtering af den daglige organisationsdrift.

§ 12 Ændringer af vedtægter

Stk. 1. Ændringer af foreningens vedtægter besluttes af landsmøde eller af et ekstraordinært landsmøde.

Stk. 2. Forslag til ændringer skal fremgå af en dagsorden, og udsendes til medlemmerne 4 uger før landsmøde.

Stk. 3. Vedtagelse af ændringsforslag kræver 2/3-flertal af de fremmødte.

Stk. 4. Der kan stemmes ved fuldmagt.

​§ 13 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun besluttes på to på hinanden følgende landsmøder. Det kan være ordinære som ekstraordinære landsmøder. Forslag herom skal fremgå af en dagsorden, der skal udsendes til medlemmerne senest otte uger før landsmøde. Beslutning om opløsning af foreningen kræver 2/3-flertal på hver af to efter hinanden følgende landsmøder, der gennemføres med mindst 8 ugers mellemrum. Bestyrelsen er ansvarlig for indenfor 14 dage at indkalde til ekstraordinært landsmøde.

​§ 14 Formuens anvendelse

Ved opløsning af foreningen skal evt. formue anvendes til aktivitet eller andet efter foreningens formål. Dette besluttes på et landsmøde.

§ 15 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft straks ved deres vedtagelse.

 

Senest ændret ved det ordinære landsmøde i København, d. 22-23. april, 2023.