DAV Undersøger

Praksisudvikling med DAV Undersøger

Med DAV Undersøger tilbyder De Anbragtes Vilkår praksisudvikling lokalt, med afsæt i fx kommuner og døgntilbuds egne børn og unge. DAV Undersøger kan også tilbyde hjælp til forskellige interessenters styrkede inddragelse af anbragte børn og unge.

DAV Undersøger består af et undersøgerkorps af tidligere anbragte. Gennem interviews og workshops med nuværende anbragte, får de dybdeående indblik i konkrete forhold på det enkelte døgntilbud/ i den enkelte kommune. Det essentielle  i DAV Undersøger er altså den viden, som nuværende anbragte har. Her har De Anbragtes Vilkår en unik position til at indgå i en ligeværdig dialog med døgntilbuddets/kommunens anbragte børn og unge.

Med formål om at børneperspektivet fører til styrket praksisudvikling og implementering, gives den viden, som DAV Undersøger tilegner sig fra nuværende anbragte, tilbage til praksis i et praksisudviklingsforløb, fx gennem workshops med praktikere.

DAV Undersøger er en mulighed for kommuner og døgntilbud til styrket børne- og ungeinddragelse

Flere kommuner og døgntilbud har haft glæde af et praksisudviklingsforløb med De Anbragtes Vilkår. Fx Gladsaxe Kommune:

”På nogle helt enkle måder, har I præsenteret os for nogle dilemmaer, som vi slet ikke har set, men som vi bare har arbejdet udenom i mange år, uden rigtig at have blik for dem og dermed få dem løst.”

– Claus Jørgensen, leder i Gladsaxe Kommunes familieafdeling

Giv en stærkere stemme til barnet

Et projektforløb med DAV Undersøger er med til at styrke børneinddragelsen og give nuværende anbragte børn og unge en stærkere stemme. Gennem enkelt- og/ eller gruppe-interviews taler vores undersøgerkorps med kommunens/ døgntilbuddets/ plejeamiliens anbragte om deres oplevelser, tanker og erfaringer. Sigtet med undersøgelsen er at give ledelse og medarbejdere input til, hvordan de kan udvikle og fremme praksis til det bedre, og til bedst muligt at støtte børnene/ de unge i anbringelsen.

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en skriftlig opsamling på børnenes og de unges perspektiver, oplevelser og ønsker. For så vidt det giver mening i det enkelte forløb, suppleres denne opsamling med viden fra De Anbragtes Vilkårs vidensbank, for at kunne sikre børnene/ de unges anonymitet i undersøgelsen.

Med afsæt i den skriftlige opsamling afholder De Anbragtes Vilkår workshops med medarbejdereme og ledere. På disse workshops præsenteres børnenes/ de unges oplevelser, perspektiver og ønsker, og De Anbragtes Vilkår faciliterer på den baggrund en proces, hvor ledere og medarbejdere reflekterer over egen praksis og udviklingsmuligheder.

 

Hvorfor er et projektforløb med DAV Undersøger en god idé?

  • Det skaber rum for en åben og ligeværdig dialog mellem repræsentanterne fra undersøger-korpset og de nuværende anbragte børn og unge
  • Det hjælper nuværende anbragte børn og unge til at sætte ord på egne følelser, ønsker og behov, og giver dem en mulighed for at spejle sig i undersøgerne
  • Det bidrager til at børneperspektivet repræsenteres i det daglige såvel som strategiske arbejde med anbragte børn og unge

Forslag til fokusområder i et samarbejde med DAV Undersøger

Hvordan oplever børnene og de unge samarbejdet mellem anbringelseshjemmet og den biologiske familie?

Hvordan oplever børnene og de unge mødet kommunen?

Føler børnene og de unge sig betydningsfulde og som en del af et fællesskab?

Hvordan oplever børnene og de unge brugen af magtanvendelser? Føler de sig hørt, forstået og inddraget?

Oplever børnene og de unge udfordringer med skift og overgange? Det kan fx være skoleskift, skift i anbringelseshjem, skift i sagsbehandler mm.

Er du eller din arbejdsplads interesseret i et udviklingsforløb med DAV Undersøger?

Kontakt os endelig for at høre mere! Vi skræddersyr udviklingsforløb efter jeres ønsker samtidig med, at vi sikrer en stærk og afgørende inddragelse af nuværende anbragte børn og unge.

Kontakt projektleder Signe Fjordside og hør nærmere.

Hvad laver man i DAV Undersøger?

Som del af vores undersøgerkorps skal man på forskellig vis tale med nuværende anbragte børn og unge. Det kan fx være et interview på et døgntilbud, et besøg hos et barn i en plejefamilie eller en workshop, der afvikles i tæt samarbejde med vores sekretariat.

Formålet er at få de anbragtes stemme frem. Man har med andre ord en slags hjælper-rolle, hvor man hjælper til med at nuværende anbragte bliver hørt og forstået. Man arbejder tæt sammen med sekretariatet og man er altid sammen med andre ‘undersøgere’ ude på opgave.

Alle medarbejdere i undersøgrkorpset har selv anbringelsesbaggrund. Vi mener, at det er en forudsætning for at skabe et fortroligt og unikt rum for en ligeværdig samtale med nuværende anbragte.

Har du anbringelsesbaggrund, og kunne du tænke dig at blive en del af DAV Undersøger? Kontakt Signe, og hør mere.

“Der opstår et helt særligt og fortroligt rum, når vi som tidligere anbragte møder nuværende anbragte. Det er rart at være med til at skabe et sted, hvor de kan fortælle om deres oplevelser og erfaringer – og at det rent faktisk bliver brugt konstruktivt og taget til efterretning.”

– Johan