Skole og uddannelse for anbragte børn og unge

Årstema i DAV 2023: Skole og uddannelse

I løbet af 2023 sætter De Anbragtes Vilkår særligt fokus på skole og uddannelse for anbragte børn og unge. Igennem topmøder indsamler vi viden fra tidligere anbragte for at blive klogere på, hvad der kendetegner en god skolegang, hvad der kan blive bedre, og hvad der mangler.

På denne side kan du følge med i arbejdet om at styrke skolegangen for anbragte børn og unge.

 

Tidligere anbragte til topmøde om skole og uddannelse

I januar 2023 tog vi hul på skole og uddannelse som årstema ved at afholde to topmøder, hvor tidligere anbragte bidrog med viden, erfaringer og perspektiver til, hvordan vi kan styrke skoleområdet for fremtidens anbragte børn og unge. På baggrund af den viden udkommer senere på året en række konkrete anbefalinger fra DAV til politik og praksis.

Ca. 45 % af børn på døgninstitutioner og opholdssteder tager ikke afgangseksamen i 9. klasse

(Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, 2020: Socialpolitisk Redegørelse 2019)

Styrket inddragelse af elever på interne skoler

De Anbragtes Vilkår har fået midler af Børne- og Undervisningsministeriet til at gennemføre et projekt i samarbejde med Modstrøm (FGU elevers elevorganisation), der skal styrke indragelsen af elever på interne skoler. Interne skoler er specialundervisningstilbud på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud.

Formålet med projektet er at styrke inddragelsen af elever på de interne skoler, og videreudvikle skolerne ved at tage højde for elevernes erfaringer og perspektiver. Projektet skal derudover øge elevernes demokratiske forståelse, give dem kendskab til deres rettigheder i forhold til skolegang og give eleverne positive erfaringer med at få indflydelse og tro på, at deres stemme er vigtig.

Projektet består af tre dele:
  • Vidensindsamling på området.
  • Indsatser som styrker elevinddragelsen – herunder udvikling og afholdelse af workshops for elever på fire interne skoler og kompetenceudvikling for lærerne.
  • Produktion af formidlingsprodukter om elevinddragelse, som alle interne skoler og andre specialskoler kan bruge.

Skolebesøg

I perioden januar 2023 til start april 2023 har vi i DAV besøgt elever på 11 interne skoler rundt i landet. Vi har både besøgt skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud. På baggrund af besøgene vil der blive udarbejdet en vidensopsamling som præsenterer centrale fund. Den vil blive lagt ud her på hjemmesiden i en forkortet udgave.

 

Samarbejde med fire interne skoler

DAV vil indgå samarbejde med fire af de 11 skoler, der er blevet besøgt. De fire skoler (to interne skoler på anbringelsessteder og to interne skoler på dagbehandlingstilbud) bliver samarbejdspartnere i resten af projektperioden. På de fire projekter vil der i samarbejde med Modstrøm blive afholdt workshops mv. Der udsendes en pressemeddelelse, når samarbejdet med de fire skoler er officielt.

Samarbejde med andre parter på skoleområdet

I DAV er vi fuld gang med at opbygge samarbejde med en række foreninger mv., der har en særlig viden om skolegang og uddannelse for børn og unge i udsatte positioner. Det kan både være elevorganisationer, repræsentanter for skoleledelse og PPR samt forskellige interesseorganisationer. Der vil løbende blive delt viden og perspektiver og vi glæder os til at opbygge og udbygge et stærkt samarbejde med andre på skoleområdet i løbet af de næste år.

Fakta om interne skoler

 

  • Børne- og Undervisningsministeriets (BUVM) institutionsregister viser, at der i marts 2023 er 163 interne skoler (både dagbehandlingstilbud, skoler på anbringelsessteder og sikrede institutioner). Dagbehandlingstilbud udgør den største del af de interne skoler. 
  • Ifølge BUVM havde omkring halvdelen af de interne skoler i skoleåret 2019/2020 færre end 20 elever indskrevet.
  • I skoleåret 2021/2022 gik der, ifølge BUVM, i alt 3.479 elever på interne skoler (fordelt på dagbehandlingstilbud, skoler på anbringelsessteder og sikrede institutioner)
  • Undervisning på interne skoler er specialundervisning. Det betyder, at det kun er børn og unge med specialundervisningsbehov, der kan henvises til undervisning på en intern skole. De interne skoler skal følge reglerne i folkeskoleloven og Bekendtgørelse for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

43 % unge anbragt på institution har oplevet flere end 3 skoleskift.

Tallet er 16 % for unge anbragt i plejefamilie.

(Kilde: Lausten et al. for VIVE, 2022: Anbragte unges trivsel 2020)