Nyt projekt skal styrke elevinddragelse på interne skoler


I løbet af de næste tre år skal DAV bidrage til at styrke inddragelsen af eleverne på de interne skoler, og øge elevernes viden om deres rettigheder på skoleområdet.

Elevernes stemme har betydning for en god skolegang og for udvikling af skolen. Det gælder også for de interne skoler, der findes på nogle af landets døgntilbud for anbragte børn og unge. Men vilkårene på de interne skoler kan nogle gange gøre det svært for eleverne at få indflydelse på den skolekontekst de befinder sig i.

På den baggrund har DAV fået midler til at styrke elevinddragelsen på de interne skoler. Projektet vil foregå i samarbejde med elevorganisationen Modstrøm, der, som forening for unge på og omkring den Forberedende Grunduddannelse, FGU, har erfaring med at styrke elevdemokratiet på FGU-skolerne og kæmpe for at eleverne bliver hørt. På samme måde skal eleverne på de interne skoler gennem projektet opleve, at deres stemme er vigtig og fortjener at blive hørt.

Projektet vil trække på nuværende og tidligere anbragtes erfaringer og perspektiver på at blive inddraget og få indflydelse på deres skolegang på de interne skoler.

Projektet kommer til at bestå af forskellige initiativer, som vil blive udviklet og afholdt sammen med elever og undervisere på fire interne skoler. I 2025 afsluttes projektet med et formidlingsprodukt, som alle interne skoler kan bruge i deres arbejde med styrke elevinddragelsen og elevdemokratiet på skolen. På denne måde skal formidlingsproduktet give eleverne mulighed for at deltage aktivt i udviklingen af deres egen og skolekammeraternes skolegang.

På sigt vil projektet bidrage til at få opbygget mere viden om anbragte børn og unges skolegang, og i tråd med DAVs øvrige arbejde vil denne viden komme fra de levede erfaringer; altså nuværende og tidligere anbragte. Projektet om at styrke elevinddragelsen på de interne skoler relaterer sig desuden til DAVs årstema for 2023, som er Skole og Uddannelse. I den forbindelse afholder DAV bl.a. topmøder for alle tidligere anbragte om skolegang d. 14.-15. januar 2023. Har du anbringelsesbaggrund, kan du tilmelde dig her.

Fakta om projektet: Styrket inddragelse af elever på de interne skoler

Den 16. marts 2022 indgik Regeringen (Socialdemokratiet) sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne en aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Aftalen er en del af reformen Børnene Først og består af 16 forskellige initiativer, som bl.a. handler om at styrke det kommunale myndighedsansvar, styrke tilsynet med de interne skoler, forbedre grunddata om interne skoler, skabe en mere varieret og motiverende undervisning for eleverne samt styrke inddragelsen af eleverne på de interne skoler.

Fakta om interne skoler

En del af de børn og unge, der er anbragt på anbringelsessteder, får undervisning på interne skoler. Undervisning på interne skoler er specialundervisning. Det vil sige, at det kun er børn og unge med et behov for specialundervisning, der kan henvises til undervisning på en intern skole. De interne skoler følger kravene i folkeskoleloven og bekendtgørelsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

I skoleåret 2020/2021 gik der ca. 3.200 elever på interne skoler (Børne- og Undervisningsministeriets statistik).

Du kan læse hele aftaleteksten på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her.