DAV vil sikre en inddragende skole for alle


Alle elever har en mening om deres skole – DAV vil sikre ”en inddragende skole for alle”

Elever på interne skoler skal have bedre mulighed for elevinddragelse og elevdemokrati. Derfor starter interesseorganisationen De Anbragtes Vilkår (DAV) hen over foråret et projekt, der netop skal sikre mere af det på interne skoler. Interne skoler er skoler på døgninstitutioner, opholdssteder og dagbehandlingstilbud. Med projektet vil DAV arbejde for at børn og unge, der modtager undervisning i interne skoler, får en god skolegang med stærke fællesskaber, og hvor de mødes med positive forventninger og oplever at blive hørt.
Alle elever har krav på en god skolegang og på at kende deres rettigheder. Selvom mange af de interne skoler er små og har en blandet elevgruppe med særlige undervisningsbehov, er det ’rigtige’ skoler, hvor børnene og de unge først og fremmest er elever. En stor andel af eleverne har en del skoleskift, perioder uden skolegang og negative erfaringer med skolegang med i bagagen. Derudover har eleverne ofte også erfaringer med ikke at blive inddraget og hørt i forbindelse med deres anbringelse og skolegang, og de kender ofte ikke til deres rettigheder eller muligheder for støtte. Det vil projektet gøre op med.

Elevernes stemme skal tydeligere frem

Fire interne skoler har takket ja til at være med i projektet, hvor tidligere anbragte fra DAV og unge fra FGU-elevernes elevorganisationen, Modstrøm, sammen med skolerne vil arbejde med elever og lærere for at styrke elevinddragelsen. Det handler blandt andet om at sikre, at eleverne kender deres rettigheder og tager del i elevdemokratiet. I løbet af projektet bliver der indsamlet viden og perspektiver fra nuværende elever i interne skoler. Udover at bidrage med ny viden til et område, som ikke er særlig godt belyst, kan materialer og erfaringer fra projektet bruges af andre elever, lærere og skoleledere på andre specialskoler. På den måde vil projektet bidrage til en styrket klasse- og skolekultur, der bygger på værdier som faglig og social ansvarlighed, inddragelse og fællesskabsfølelse. Katrine Kistrup Sørensen, der er leder af Skolen Sputnik Hillerød, siger: ”I Sputnik vægter vi elevernes indflydelse højt. Det er vigtigt for os, at den enkelte elev oplever sig hørt i forhold til de anliggender, som er vigtige for ham eller hende. Vores elever er ofte uøvede i at gøre deres stemme gældende, og derfor er vi glade for at være blevet en del af projektet.” Udover Skolen Sputnik i Hillerød deltager også Godhavn, Skolen Sputnik på Østerbro og Struer Skolehjem i projektet.
Næstformand i De Anbragtes Vilkår, Leika Fuglsang, peger på, at øget kendskab til egne rettigheder desuden øger elevernes trivsel og motivation i skolen og bidrager til et godt skoleliv og supplerer: ”Det er DAVs dna at arbejde for styrket medindflydelse på eget liv – specielt, når man har nogle vilkår, der ikke ligner alle andres. Vi skal have stemmerne fra interne skoler frem og give eleverne erfaring med, at deres stemmer er vigtige.”

Mere end elevråd – inspiration til at arbejde med elevinddragelse i skolen

Elevinddragelse handler både om formater – som for eksempel elevråd. Men det handler også om samarbejde mellem elever, lærere og skoleledere, hvor eleverne inddrages i planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen, ligesom det også kan gå på indflydelse på sociale aktiviteter i skolen og fælles drøftelser af, hvordan der kan skabes et godt læringsmiljø.
Mange lærere og skoleledere på interne skoler arbejder allerede med elevinddragelse. Det vil projektet gerne understøtte. Derfor er det et mål at inspirere lærere og ledelse med ny viden om elevinddragelse, som kan bruges i praksis. Undervejs i projektet afholdes derfor kurser om elevinddragelse og elevdemokrati for skolernes lærere. Alle elever har en mening om deres skole, og det er projektets udgangspunkt, at elever på interne skoler, på lige fod med alle andre elever, kan komme med masser af gode input og forslag til hvordan deres skole kan blive endnu bedre.

Baggrund:

Projektet er en del af en række initiativer, som Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat på baggrund af en politisk aftale fra 2022, hvis formål er at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Du kan læse mere om projektet og om den politiske aftale her.